Data ostatniej Modyfikacji : 24.02.2011
   
 
  Statut OSP

 

Załącznik do uchwały nr 1/2010

 

Walnego Zebrania Członków

 

OSP w Kani

 

z dnia 13 lutego 2010 r.

 


STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Kani

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kani - zwana dalej OSP - jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa polskiego i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

2. Organem nadzorującym OSP jest Burmistrz Chociwla.

 

 

§ 2

 Siedzibą OSP jest miejscowość Kania.

 

 

§ 3

 Terenem działania OSP jest miejscowość Kania oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

 

§ 4

 

OSP posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

 

OSP może posiadać sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak, flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 7

 

1        Działalność OSP opiera się na pracy jej członków.

 

2        Do prowadzenia spraw organizacyjno - administracyjnych, prawnych lub finansowo księgowych OSP może zatrudniać pracowników, jak również zlecać ich prowadzenie osobom, które nie są członkami OSP.


 

 

 

Rozdział II

 

 

 

 

Cele i sposoby działania

 

 

 

§ 8


Celem OSP jest:

 

 

1        Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

 

2        Uczestniczenie w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w związku z pożarami, zagrożeniami ekologicznymi szkodzącymi środowisku naturalnemu oraz innymi klęskami lub zdarzeniami,

 

3        Podejmowanie działalności informującej ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych lub ekologicznych oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami,

 

4        Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,

 

5        Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych lub przedstawicielskich,

 

6        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


§ 9

Cele wymienione w § 8 OSP realizuje poprzez:

 

1        organizowanie zespołów kontrolujących stan ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej lub w ramach pomocy wzajemnej,

 

2        organizowanie pododdziałów pożarniczych rekrutujących się z członków OSP,

 

3        przedstawianie organom władz samorządowych lub administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

 

4        prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizacji szkolenia funkcyjnych OSP,

 

5        organizowanie młodzieżowych oraz kobiecych drużyn pożarniczych,

 

6        organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych oraz innych form pracy społeczno - wychowawczej lub kulturalno - oświatowej,

 

7        organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

 

8        prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


 

 

Rozdział III

 

 

 

 

Członkowie OSP, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 10

1. Członkami OSP mogą być z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały pozbawione praw publicznych.

 

2. Członkami OSP mogą być również małoletni, przy czym:

 

1)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

2)      małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w § 14 ust. 1 statutu, bez prawa do udziału na walnych zebraniach członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

 

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

2. W przypadku małoletnich kandydatów na członków deklaracja, o której mowa w ustępie poprzedzającym powinna być dodatkowo podpisana przez przedstawicieli ustawowych.

 

 

§ 12

W skład OSP wchodzą:

 

1)      członkowie czynni,

 

2)      członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych,

 

3)      członkowie wspierający,

 

4)      członkowie honorowi.

 

 

§ 13

 

 

1. Członkiem czynnym może być osoba, która:

 

1)      aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach OSP,

 

2)      przestrzega postanowień niniejszego statutu,

 

3)      opłaca składkę członkowską,

 

4)      złożyła przyrzeczenie.

 

2. Członkowie OSP składają przyrzeczenie następującej treści:

 

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia lub mienia ludzkiego".

 

 

§ 14

 

 

1        Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów oraz złożyła przyrzeczenie.

 

2        Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 2 pkt 1.

 

3        Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach, placówkach wychowawczych lub mieć charakter środowiskowy.

 

4        Zasady organizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 15

 

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób działalność OSP.

 

 

§ 16

 

 

1. Członek wspierający będący osobą fizyczną ma prawo:

 

1)      uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

 

2)      korzystać z urządzeń i sprzętu stanowiącego mienie OSP.

 

 

2. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków wspierających będących osobami prawnymi, z tym że prawa wymienione w punkcie 1 tego ustępu mogą być wykonywane przez wyznaczonego przedstawiciela takiej osoby.

 

 

§ 17

 

 

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 18

 

 

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 

1)      wybierać i być wybierani do władz OSP,

 

2)      uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

 

3)      wysuwać postulaty i wnioski pod adresem władz OSP,

 

4)      korzystać z urządzeń i sprzętu stanowiącego mienie OSP,

 

5)      nosić mundur i odznaki strażackie.

 

 

§ 19

 

 

Do obowiązków członka czynnego należy:

 

1)      aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

 

2)      przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał OSP lub organów Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej,

 

3)      podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach fachowych i sprawnościowych,

 

4)      dbać o mienie OSP,

 

5)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 

§ 20

 

 

Zarząd OSP - spośród członków czynnych - tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

 

 

§ 21

 

 

Członkostwo w OSP ustaje na skutek:

 

1)      dobrowolnego wystąpienia z OSP,

 

2)      wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu albo z powodu zaniedbywania obowiązków członka OSP lub niewykonywania uchwał władz OSP,

 

3)      skreślenia spowodowanego nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłacaniem składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

 

4)      śmierci członka,

 

5)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

 

6)      likwidacji OSP.

 

 

§ 22

 

 

1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.

 

2. Od uchwały o wykluczeniu członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu.

 

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek, którego dotyczy uchwała o wykluczeniu nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych odpowiednio w §§ 18 i 19.

 

 

§ 23

 

 

Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić niezwłocznie powierzone je przedmioty oraz umundurowanie będące na stanie OSP.

 

Rozdział IV

Władze OSP

 

 

§ 24

 

 

Władzami OSP są:

 

1)      walne zebranie,

 

2)      zarząd,

 

3)      komisja rewizyjna.

 

Oddział 1

Walne zebranie

 

 

§ 25

 

 

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.

 

2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

3. Walne zebranie wybiera spośród członków OSP od 5-7 członków, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny ochotniczych straży pożarnych.

 

4. W składzie zarządu oraz komisji rewizyjnej większość członków muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

5. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 

 

§ 26

 

 

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 

1)      podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania OSP,

 

2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z działalności tych organów,

 

3)      uchwalanie rocznego planu działalności oraz budżetu OSP,

 

4)      ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 

5)      udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,

 

6)      rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

 

7)      podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 

8)      podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości albo ich obciążenia, jak również nabycia lub zbycia innych środków trwałych w rozumieniu odrębnych przepisów,

 

9)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów lub darowizn,

 

10)  wybieranie i delegowanie członka lub członków reprezentujących OSP w władzach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 27

 

 

Przebieg walnego zebrania, w tym treść podjętych na nim uchwał podlega wpisaniu do księgi protokołów.

 

 

§ 28

 

 

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

 

§ 29

 

 

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków OSP o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

 

§ 30

 

 

Nadzwyczajne walne zebranie zarząd zwołuje:

 

1)      z własnej inicjatywy,

 

2)      na żądanie komisji rewizyjnej,

 

3)      na żądanie co najmniej 1/2 członków OSP,

 

4)      na żądanie władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 31

 

 

Nadzwyczajne walne zebranie zarząd obowiązany jest zwołać w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

 

§ 32

 

 

najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.

 

 

 

 

§ 33

 

 

l. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 34.

 

2. W razie równej liczby głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos przewodniczącego zebrania.

 

3. Uchwały walnego zebrania podpisuje jego przewodniczący.

 

 

§ 34

 

 

Uchwały w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości albo zmiany statutu lub rozwiązania OSP wymagają dla swej ważności 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby czynnych członków OSP.

 

 

§ 35

 

 

W razie, gdy walne zebranie nie może się odbyć w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, walne zebranie według tego samego porządku obrad zostanie przeprowadzone w tym samym dniu, 15 minut później. Walne zebranie przeprowadzane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków OSP z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 34.

 

 

§ 36

 

 

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

 

Oddział 2

Zarząd

 

 

§ 37

 

 

Do zadań zarządu należy:

 

1)      reprezentowanie interesów OSP,

 

2)      wykonywanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

 

3)      zwoływanie walnego zebrania,

 

4)      niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmiame statutu, jak również o zmianie innych danych podlegających ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 

5)      udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz udostępnianie w lokalu OSP na żądanie organu nadzorującego dokumentów związanych z działalnością OSP,

 

6)      opracowywanie projektów rocznego planu działalności oraz budżetu OSP oraz składanie walnemu zebraniu sprawozdań z ich wykonania,

 

7)      zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

 

8)      przyjmowanie, wykluczanie lub skreślanie z listy członków OSP,

 

9)      przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie do właściwych organów lub innych podmiotów z wnioskami o przyznanie odznaczeń lub odznak,

 

10)  organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych oraz zespołów kulturalno - oświatowych lub sportowych,

 

11)  dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych 1m zadań,

 

12)  rozstrzyganie sporów między członkami wynikających z ich przynależności do OSP,

 

13)  wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień niniejszego statutu a nie należących do kompetencji walnego zebrania.

 

 

§ 38


 

1. Zarząd liczy od 5 do 7 osób.

 

2. W skład Zarządu wchodzą:

 

prezes OSP,

 

2/ naczelnik straży (wiceprezes),

 

sekretarz,

 

skarbnik,

 

1-3 członków.

 

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarz i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcje wiceprezesa.

 

 

§ 39

 

 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

 

§ 40

 

 

1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, me rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.

 

3. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

 

§ 41

 

 

1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu.

 

2. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu.

 

 

§ 42

 

 

Umowy, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes jednoosobowo lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem.

 

 

§ 43

 

 

1. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów lub poleceń.

 

2. Do naczelnika straży należy:

 

l) wnioskowanie do zarządu OSP w sprawie wyznaczenia członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych,

 

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

 

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej wśród członków OSP,

 

4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

 

5) kierowanie OSP w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych,

 

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji,

 

7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawach stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

 

 

§ 44

 

 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 

1)      pochwałę ustną,

 

2)      pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

 

3)      wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

 

4)      wystąpienie do właściwych organów lub innych podmiotów z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

 

§ 45

 

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 

1)      upomnienie ustne,

 

2)      nagana w rozkazie naczelnika straży,

 

3)      wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

Oddział 3

Komisja rewizyjna

 

 

§ 46

 

 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP.

 

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

 

1)      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz terminowości opłacania składek członkowskich,

 

2)      składanie na walnym zebraniu rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

 

3)      przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

 

4)      wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.

 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów a do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

 

§ 47

 

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

 

§ 48

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze OSP

 

 

§ 49

 

 

Majątek i fundusze OSP tworzy się z:

 

1)      składek członkowskich,

 

2)      dotacji, darowizn, spadków lub zapisów,

 

3)      wpływów z imprez,

 

4)      ofiarności publicznej.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP

 

 

§ 50

 

 

1. Do zmian statutu lub rozwiązania OSP wyłącznie właściwe jest walne zebranie.

 

2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie poprzedzającym podejmowane są zgodnie z § 34 niniejszego statutu.

 

3. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie OSP może składać zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej połowy członków związku.

 

 

§ 51

 

 

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 

 

§ 52

 

 

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

 

W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania skład komisji likwidacyjnej ustala organ nadzorujący OSP.

 

 

§ 53

 

 

Pozostały po rozwiązaniu majątek OSP, przechodzi na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem iż sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stanowiące mienie gminy przechodzą do dyspozycji gminy.

 


Zegarek
 
 
Słowa Przysięgi
 
"W pełni świadom obowiązków
strażaka - ochotnika uroczyście
przyrzekam czynnie uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej
majątku narodowego, być
zdyscyplinowanym członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej,
dbającym o jej godność, ofiarnym
i mężnym w ratowaniu życia lub
mienia ludzkiego".


Page Rank Strony
 
Aktualny PageRank strony osp-kania.pl.tl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
Admin
 
Aleksander Krzywniak

Create Your Badge
 
Odwiedził nas już 47437 odwiedzający tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja