Data ostatniej Modyfikacji : 24.02.2011
   
 
  Dokumenty
Deklaracja przyjęcia do OSP

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 38/8/2008

Prezydium ZG ZOSP RP

z dnia 12 września 2008 r.

 

…………………………………………….

(nazwisko i imię)

 

 

                                                           …………………………….., dnia …………. 200….. r.

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

 

                                                                       Zarząd

                                                                       Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                       w Kani

 

 

            Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

            Oświadczam, że postanowienia Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej są mi znane i zobowiązuję się je przestrzegać.

 

            Jednocześnie deklaruję składkę członkowską w wysokości ………………. złotych rocznie.

 

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                                                (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

D a n e  p e r s o n a l n e

 

Data i miejsce

urodzenia

Imię ojca

Stan cywilny

Zawód

Wykształcenie

Miejsce zatrudnienia

Adres zamieszkania

PESEL

 

Uchwała Zarządu

 

Dnia ………………….. 200……. Uchwałą Zarządu, prot. Nr …………………………….

Ob. ………………………………………….. przyjęty został w poczet członków wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………………………………….

 

 

…………………………………….                                     ……………………………………

              SEKRETARZ                                                                                      PREZES

 

 

Wydano legitymację nr …………………………………

 

U w a g i: …………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP ………..……………………. moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej.

Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP ………………………………….., ul. …………………….., …………………….., przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, dane osobowe podawane są dobrowolnie.

 

Stwierdzam zgodność powyższych danych

 

.............................dn. .......................                                   ....................................................................

                                                                                                                                                                     (Imię i nazwisko i podpis osoby wypełniającej)Zegarek
 
 
Słowa Przysięgi
 
"W pełni świadom obowiązków
strażaka - ochotnika uroczyście
przyrzekam czynnie uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej
majątku narodowego, być
zdyscyplinowanym członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej,
dbającym o jej godność, ofiarnym
i mężnym w ratowaniu życia lub
mienia ludzkiego".


Page Rank Strony
 
Aktualny PageRank strony osp-kania.pl.tl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
Admin
 
Aleksander Krzywniak

Create Your Badge
 
Odwiedził nas już 47437 odwiedzający tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja